دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک


معرفی
طرح دروس
تقویم آموزشی
برنامه درسی / امتحانی
فارغ التحصیلان
گزارش عملکرد
قوانین و مقرارت آموزشی
فرم ها و فرایندهای آموزشی


معرفی
اولویت های تحقیقاتی
اطلاعیه جلسات دفاع
کتابخانه دانشکده
علم سنجی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندهای پژوهشی


معرفی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندها

فهرست افراد


خانم دکتر پرستو میرزابیگی

گروه داروسازی بالینی
mirzabeygi.piums.ac.ir
آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان


mojahedian.miums.ac.ir
خانم دکتر هما عزیزیان
مدیر گروه
گروه شیمی دارویی
azizian.hiums.ac.ir
خانم دکتر سیده سارا میرفضلی

گروه شیمی دارویی
mirfazli.siums.ac.ir
آقای دکتر محمد علی دانشمهر

گروه شیمی دارویی
daneshmehr.miums.ac.ir
خانم دکتر زهره محمدی
مدیر گروه
گروه فارماسیوتیکس
mohammadi.ziums.ac.ir
خانم دکتر هما فقیهی

گروه فارماسیوتیکس
faghihi.hiums.ac.ir
آقای دکتر علی رستگاری

گروه فارماسیوتیکس
rastegari.aliiums.ac.ir
خانم دکتر مرجان شریعت پناهی
مدیر گروه
گروه فارماکولوژی و سم شناسی
Shariatpanahi.miums.ac.ir
آقای دکتر افشین خردمند

گروه فارماکولوژی و سم شناسی
Kheradmand.aiums.ac.ir
آقای دکتر مهدی اقسامی

گروه فارماکولوژی و سم شناسی
aghsami.miums.ac.ir
آقای دکتر حامد منتظری قدس
مدیر گروه
گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
montazerighods.hiums.ac.ir
خانم دکتر نگار متقی دستجردی

گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
mottaghi.niums.ac.ir
خانم دکتر مهسا صابرنوایی

گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
Navaei.maiums.ac.ir

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها