دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک


معرفی
طرح دروس
تقویم آموزشی
برنامه درسی / امتحانی
فارغ التحصیلان
گزارش عملکرد
قوانین و مقرارت آموزشی
فرم ها و فرایندهای آموزشی


معرفی
اولویت های تحقیقاتی
اطلاعیه جلسات دفاع
کتابخانه دانشکده
علم سنجی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندهای پژوهشی


معرفی
گزارش عملکرد
فرم ها و فرایندها

فهرست افرادخانم دکتر پرستو میرزابیگی

گروه داروسازی بالینی
mirzabeygi.piums.ac.ir
آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان


mojahedian.miums.ac.ir
خانم دکتر هما عزیزیان
مدیر گروه
گروه شیمی دارویی
azizian.hiums.ac.ir
خانم دکتر سیده سارا میرفضلی

گروه شیمی دارویی
mirfazli.siums.ac.ir
آقای دکتر محمد علی دانشمهر

گروه شیمی دارویی
daneshmehr.miums.ac.ir
خانم دکتر زهره محمدی
مدیر گروه
گروه فارماسیوتیکس
mohammadi.ziums.ac.ir
خانم دکتر هما فقیهی

گروه فارماسیوتیکس
faghihi.hiums.ac.ir
آقای دکتر علی رستگاری

گروه فارماسیوتیکس
rastegari.aliiums.ac.ir
خانم دکتر مرجان شریعت پناهی
مدیر گروه
گروه فارماکولوژی و سم شناسی
Shariatpanahi.miums.ac.ir
آقای دکتر افشین خردمند

گروه فارماکولوژی و سم شناسی
Kheradmand.aiums.ac.ir
آقای دکتر مهدی اقسامی

گروه فارماکولوژی و سم شناسی
aghsami.miums.ac.ir
آقای دکتر حامد منتظری قدس
مدیر گروه
گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
montazerighods.hiums.ac.ir
خانم دکتر نگار متقی دستجردی

گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
mottaghi.niums.ac.ir
خانم دکتر مهسا صابرنوایی

گروه فارماکوگنوزی - بیوتکنولوژی دارویی
Navaei.maiums.ac.ir

خانم سولماز کریمی ابر
مسئول اداری

karimiabar.siums.ac.ir
آقای سید سعید بنی صدر
مسئول دفتر

banisadr.siums.ac.ir
خانم مهندس مهدیه اصحابی نیا
مسئول IT

ashabinya.miums.ac.ir
آقای مهندس سعید حیدری
کارشناس IT

heidari.s۴۹iums.ac.ir
آقای غلامرضا کرم بجاری
انباردار

karambejari.ghiums.ac.ir

خانم دکتر الهام موحد
کارشناس مسئول

movahedkar.eiums.ac.ir
خانم مهرناز سهیلی
کارشناس آموزش


خانم مانا رستمی
کارشناس پژوهش

rostami.miums.ac.ir
خانم شیرین عباسی
کارشناس کتابخانه

abbasi.shiums.ac.ir

خانم روزیتا صفری
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فارماکوگنوزی
خانم ساناز رضایی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فناوری های میکروبی
خانم آزاده علیخانی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز شیمیایی پیشرفته
خانم مانا رستمی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فارماسیوتیکس
خانم زهرا سالاری
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه داروشناسی
آقای علی همراهی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه سم شناسی / واحد حیوانات آزمایشگاهی
خانم مژده زمانی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقات سلولی و مولکولی
خانم مائده شرافتی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی عمومی / شیمی دارویی